Newspaper article 1939

Republika
(Łódź) Nr. 68, Thursday, 9 March 1939, p. 6.

Tax collector in the artist’s studio
“Arts or not arts, but you still have to pay taxes.” – Delegation of artists will appeal to Director Rzadkiewicz about the auctioning of artworks

A major commotion among artists of Łódź was provoked by the imposition and seizure of works of art by the well-known and respected painter Izrael Lejzerowicz, whose works are included among other places in the Bartoszewicz Municipal Museum of History and Art.

A few years ago, Mr. Lejzerowicz painted portraits of several Łódź industrialists, among others, and was also awarded a stipendium from supporters of his talent out of consideration for the difficult conditions of his family... Quite a bit of time has passed since those beautiful days. It is surely known that often even the most worthy paintings by artists who don’t create works just for sale and according to the preferences or tastes of the general public do not find buyers....

And suddenly the artist is summoned to the tax authorities to provide an accounting of his income. Mr. Lejzerowicz told the officer frankly about the worries and troubles of painters who do not work principally for profit, talked about periods of doing better and worse, but recently, because the paintings are not done on commission, that it has not been easy to find buyers. Now he is only preparing for an exhibition that may potentially bring him…. critical acclaim, fame, satisfaction, and these are the most important things to the artist...

The tax office employee listened to the painter, nodded his head, and declared that arts or not, you still have to pay taxes...

And now a few days ago an official appeared at the painter’s, showed his letter of authority, and imposed the seizure of 10 paintings being prepared for exhibition.

In connection with this incident, in the spheres of art in our city it was decided to submit a special memorandum to the tax authorities, pointing out that the tax should instead be on dealers in artworks, not on the artists who create them and hardly make any money on this. Furthermore, the artists argue that in many European countries artists not only do not pay taxes but also receive substantial benefits from the state.

In addition, in connection with the above incident relating to the seizure of artworks, a delegation of artists decided to go today to the Director of the Tax Office in Łódź, Dr. Rzadkiewicz, asking that the auction order be withdrawn and that no harm be done to a talented but poor artist.

[Translation by William Gilcher with thanks for significant help from Barbara Bernardt, Kosciusko Foundation, Washington, DC]

 
republika 9 March 39 s6

Republika (Łódź) Nr. 68, Czwartek, 9 marca 1939 r., s. 6.

Sekwestrator w pracowni artysty-malarza

„Sztuka-sztuką, ale podatki płacić trzeba”. – Delegacja artystów-malarzy prosić będzie p. dyr. Rzadkiewicza o odwołanie licytacji obrazów

W kołach artystyczno-malarskich Łodzi duże poruszenie wywołał fakt nałożenia sekwestru na obrazy znanego i cenionego artysty-malarza Izraela Lejzerowicza, którego prace m. in. znajdują się w Miejskim Muzeum Historii i Sztuki im. Bartoszewiczów.
P. Lejzerowicz przed kilku laty malował portrety kilku przemysłowców łódzkich, m. in. uzyskał też, ze względu na ciężkie warunki rodzinne, stypendium od zwolenników jego talentu… Od owych pięknych dni minęło sporo czasu. A wiadomą jest rzeczą, że często najbardziej nawet wartościowe obrazy nie znajdują nabywców, że malarze tworzą nie tylko na sprzedaż i według upodobań czy gustów P.T. Publiczności….
I oto nagle artystę-malarza wezwano do urzędu skarbowego, by złożył zeznanie o dochodzie. P. Lejzerowicz szczerze opowiedział urzędnikowi o troskach i kłopotach malarzy, którzy pracują najczęściej nie dla celów zarobkowych, opowiedział, że miewa lepsze i gorsze okresy, ale ostatnio, ponieważ maluje nie według zamówień, nie łatwo znajduje nabywców. Przygotowuje się dopiero do wystawy, która może mu przyniesie…. uznanie krytyki, sławę, satysfakcję, a to przecież jest dla artysty najważniejsze…
Urzędnik skarbowy wysłuchał malarza, pokiwał nad nim głową i oświadczył, że sztuka – sztuką, ale podatki trzeba płacić…
I oto przed kilku dniami zjawił się u malarza egzekutor, wręczył tytuł wykonawczy i nałożył sekwestr na 10 obrazów przygotowywanych na wystawę.
W związku z tym wypadkiem, w sferach artystycznych naszego miasta postanowiono złożyć specjalny memoriał władzom skarbowym, wskazując w nim, że opodatkowaniu powinni raczej podlegać handlarze dziełami sztuki, a nie artyści, którzy z trudem zarobkują. Artyści podnoszą nadto, że w wielu krajach Europy, artyści-malarze nie tylko nie płacą podatków, ale otrzymują znaczne zasiłki od państwa.
Poza tym, w związku z powyższym wypadkiem zasekwestrowania obrazów delegacja malarzy postanowiła udać się dziś do dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dr. Rzadkiewicza, z prośbą, by cofnął wyznaczona licytację i nie dopuścił, by stała się krzywda utalentowanemu, choć biednemu artyście.